Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Taxatiebureau Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 83412255

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 OPDRACHTGEVER:

De wederpartij van Taxatiebureau Nederland, de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Taxatiebureau Nederland een overeenkomst sluit.

1.2 OPDRACHT TOT TAXATIE:

De overeenkomst waarbij Taxatiebureau Nederland zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een taxatierapport en de opdrachtgever zich verplicht hiervoor de verschuldigde courtage te voldoen.

1.3 COURTAGE:

De vergoeding van de opdrachtgever aan Taxatiebureau Nederland voor de in de overeenkomst met Taxatiebureau Nederland afgesproken dienst.

1.4 TAXATIE:

Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan opdrachtgever op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een volledig rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de geldende eisen van het NRVT (Nederland Register Vastgoed Taxateurs). Een taxatie dient door een taxateur in persoon te worden verricht. Het taxatierapport dient minimaal te omvatten: de naam van de opdrachtgever, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van het soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of tot het geven van adviezen met betrekking tot onroerende zaken, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat laatste geval blijven de voorwaarden, waarvan niet bij aparte overeenkomst is afgeweken, van kracht. Door het verlenen van de opdracht aan ons, c.q. door het zonder protest behouden van onze orderbevestiging, wordt onze opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, waarvan de toepasselijkheid wordt geacht door ons steeds uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen onzerzijds, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden ons slechts na ontvangst door ons van onze door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Aan eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van onze opdrachtbevestiging afwijken, zijn wij slechts gebonden, indien deze afspraken of bevestigingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3.2 Taxatiebureau Nederland is te allen tijde gerechtigd een taxatieopdracht of andere overeenkomst te weigeren, zonder daarbij gebonden te zijn haar redenen te vermelden.

3.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit, dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Hierbij is niet van belang, of aan de wijziging in de opdracht al dan niet een schriftelijke opdracht ten grondslag ligt.

3.4 Opdrachtgever is gerechtigd een met ons gesloten overeenkomst tussentijds te beëindigen. In geval van intrekking van een taxatieopdracht die nog niet geheel is uitgevoerd, is een courtage verschuldigd van 50% van de in de opdrachtbevestiging afgesproken courtage, exclusief de kosten welke in artikel 5.1 worden genoemd

ARTIKEL 4: DIENSTVERLENING EN UITVOERINGSWIJZE

4.1 Het taxatierapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. Alleen jegens hem is de taxateur verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. De taxateur stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan na overleg met zijn opdrachtgever. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan het rapport of gedeelten daaruit, voor zover het geen kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, aan derden ter beschikking of ter inzage te geven, indien hij de verschuldigde courtage aan Taxatiebureau Nederland heeft voldaan en indien hij aan deze derde uitdrukkelijk te kennen geeft, dat de taxateur jegens derden niet voor de inhoud van het rapport verantwoordelijk is.

4.2 Een in de toelichting van een taxatierapport opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties voor de getaxeerde waarde en kan afwijken van deze waarde. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend, behoeven niet alle in het taxatierapport te zijn vermeld. De getaxeerde waarde is tot stand gekomen door toepassing van verschillende waarderingsbenaderingen. Aan een rekenkundige specificatie kan nimmer enig recht worden ontleend. De door ons bureau opgemaakte taxaties hebben een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, tenzij in het taxatierapport anders is vermeld. Te allen tijde geldt dat indien sprake is van ingrijpende economische, ruimtelijke of andersoortige wijziging van omstandigheden ter zake van het gewaardeerde, zulks ter beoordeling van de tekenende taxateur, de geldigheidsduur hierdoor is bekort tot vóór het moment dat bedoelde omstandigheden zich voordoen.

4.3 De taxatierapporten worden digitaal aan opdrachtgever verstrekt.

4.4 In geval een opdracht aan twee of meer taxateurs gezamenlijk wordt verstrekt, brengen zij gemeenschappelijk een rapport uit, waarin hun gezamenlijke bevindingen zijn vastgelegd. Indien de taxateurs niet tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen, treden zij in overleg met hun opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin diverse conclusies voorkomen, dan wel over het teruggeven van de opdracht.

4.5 Indien een opdracht tot taxatie wordt verstrekt aan twee of meer taxateurs, wordt het overeengekomen courtage door elk van de taxateurs in rekening gebracht.

4.6 Wij zijn gerechtigd, om na akkoord van de opdrachtgever, aan ons opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door niet bij ons in dienst zijnde derden te laten uitvoeren.

4.7 Alle door ons genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings-)termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie. De termijn, waarbinnen door ons een opdracht dient te worden uitgevoerd, vangt, na toezending aan opdrachtgever van onze schriftelijke bevestiging eerst aan, nadat wij van de opdrachtgever de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging hebben ontvangen en nadat wij van de opdrachtgever en/of van derden alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen en de plaats, waar de opdracht dient te worden uitgevoerd zodanig toegankelijk is, dat naar ons oordeel met de uitvoering van de opdracht een aanvang kan worden gemaakt en opdrachtgever ook overigens tot dat moment aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Indien betaling in termijnen is bedongen, kan de termijn van uitvoering door ons worden verlengd met de tijd, dat de opdrachtgever enig aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Stagnatie ten gevolge van het niet of niet tijdig aanleveren van gegevens door overheden (bijvoorbeeld bestemmingsplan, kadastrale gegevens) is voor rekening en risico van opdrachtgever. Stagnatie ten gevolge van weersomstandigheden is eveneens voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.8 De opdrachtgever zal ons steeds alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke of door ons gewenste gegevens en inlichtingen verschaffen. Indien wij, als gevolg van ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte onbekende omstandigheden of onjuiste dan wel onvolledige door of ten behoeve van opdrachtgever verstrekte gegevens, meer werk moeten verrichten dan is overeengekomen of onze werkzaamheden moeten verrichten onder omstandigheden, bezwaarlijker dan ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten tegen de bij ons gebruikelijke honoraria aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De naam van de opdrachtgever kan door ons op een referentielijst worden opgenomen.

ARTIKEL 5: TARIEVEN

5.1 De genoemde tarieven voor de taxatieopdracht zijn exclusief btw en exclusief kosten derden, o.a. kadastrale recherche.

5.2 De courtage wordt in rekening gebracht per opdracht.

5.3 Aanvullende werkzaamheden worden verricht tegen een nader te bepalen (uur)tarief. Van aanvullende werkzaamheden is o.a. (niet limitatief) sprake, indien: het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven, opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten i.v.m. de onderhoudskosten of verbouwingen, beschouwingen moeten worden gegeven over diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.

5.4 In geval van intrekking van een taxatieopdracht die nog niet geheel is uitgevoerd, is een courtage verschuldigd van 50% van de afgesproken courtage in de opdrachtbevestiging exclusief de kosten welke in artikel 5.1 worden genoemd.

ARTIKEL 6: BETALING

6.1 De opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na oplevering van het taxatierapport te betalen.

6.2 Bij niet tijdige betaling, zijnde binnen 30 dagen na oplevering van het taxatierapport, is opdrachtgever, zonder dat daar een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is naast de aanmaningskosten ook over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

6.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd, alvorens enige werkzaamheden, waarderingen, adviezen of diensten aan te vangen of voort te zetten, van de opdrachtgever volledige zekerheidsstelling in de door ons gewenste vorm te verlangen van al zijn verplichtingen, ook die nog niet opeisbaar zijn, jegens ons, uit welke titel dan ook. Indien deze zekerheid niet wordt verstrekt, zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, al onze werkzaamheden op te schorten, dan wel, na ingebrekestelling door ons, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. In al deze gevallen zijn wij niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, maar is de opdrachtgever gehouden om alle door ons geleden en/of te lijden schade en gederfde en/of te derven winst te vergoeden.

6.4 Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele aan ons verschuldigde bedrag aan honorarium en verschotten.

6.5 Alle kosten, die voor Taxatiebureau Nederland verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan Taxatiebureau Nederland verschuldigd is, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren hoofdsom met een minimum van € 750,-.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Indien opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij bij deze derde uitdrukkelijk te bedingen dat Taxatiebureau Nederland op generlei wijze aansprakelijk is. Voorts dient opdrachtgever Taxatiebureau Nederland te vrijwaren van mogelijke aanspraken van deze derden.

7.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze kant, zijn wij niet aansprakelijk voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamheden of diensten en door ons verstrekte adviezen. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

7.3 Tot vergoeding van stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden. 

7.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Indien wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden en diensten en bij het verstrekken van adviezen samenwerken met andere, niet in onze dienst zijnde en niet door ons ingeschakelde derden, zijn wij voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk, indien en voor zover wij deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard. 

7.5 Indien wij bij de uitvoering van de opdracht één of meerdere niet in onze dienst zijnde derden inschakelen, zijn wij voor de door deze derden verrichte werkzaamheden slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag, dat wij ter zake op deze derden verhaald hebben. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

7.6 Verzending van tekeningen, rapporten en andere stukken vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien wij voor verzending zorg dragen.

7.7 Taxatiebureau Nederland doet haar best om ervoor te zorgen dat de informatie op https://taxatiebureaunederland.nl juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is, maar kan dit niet garanderen. Bijvoorbeeld als gevolg van internetcriminaliteit.